REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS ALLSPORTER.COM

§1

Definicje

1. Konto Usługobiorcy – unikalna platforma Usługobiorcy przypisana do jego danych osobowych (powiązana z jego adresem mailowym oraz numerem telefonu), identyfikowana przez unikalną Nazwę Usługobiorcy. Konto Usługobiorcy obejmuje trzy różne profile Usługobiorców:

a) Profil Korzystającego – dla Usługobiorców korzystających z ofert dodawanych przez Oferujących;
b) Profil Oferującego Usługę Najmu Sprzętu – dla Usługobiorców oferujących Usługi Najmu Sprzętu; oraz
c) Profil Oferującego Usługę Sportową – dla Usługobiorców oferujących Usługi Sportowe.

2. Korzystający – osoba fizyczna, która przyjęła ofertę Oferującego.

3. Nazwa Usługobiorcy – unikalna dana identyfikująca Usługobiorcę w Serwisie Allsporter.com, przypisana bezpośrednio do Konta Usługobiorcy oraz powiązana z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu.

4. Operator – administrator Serwisu Allsporter.com tj. "Revolvo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: ul.Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001, Warszawa),wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000625126, REGON 365075245, NIP 7010600952.

4. Oferujący – osoba fizyczna oferująca Usługę Najmu Sprzętu lub Usługę Sportowe.

5. PayPal – platforma oferująca usługi płatnicze umożliwiające wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet, prowadzona przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu.

6. Prowizja – wynagrodzenie Operatora za udostępnienie ogłoszenia oraz pośredniczenie przy zawieraniu i rozliczaniu umów pomiędzy Usługobiorcami.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Serwis Allsporter.com – platforma transakcyjna obsługująca ogłoszenia dotyczących Usług Najmu Sprzętu lub Usług Sportowych, obejmująca: stronę internetową Allsporter.com i aplikację dostępną w systemach operacyjnych Android oraz iOS.

9. Usługobiorca – osoba fizyczna która po zarejestrowaniu może przeglądać oferty dostępne w Serwisie Allsporter.com. Usługobiorcami są Oferujący i Korzystający.

10. Usługa Najmu Sprzętu – wszelka usługa dotycząca krótkoterminowego najmu szerokorozumianego sprzętu sportowego, w tym w szczególności urządzeń służących do uprawiania sportu oraz urządzeń do transportowania, przechowywania i zabezpieczania sprzętu sportowego.

11. Usługa Operatora – świadczona drogą elektroniczną usługa, polegająca na udostępnieniu platformy ogłoszeń dotyczących Usług Najmu Sprzętu lub Usług Sportowych, oraz pośredniczeniu przy zawieraniu i rozliczaniu umów o Usługę Najmu Sprzętu lub Usług Sportowych.

12. Usługa Sportowa – usługa szerokorozumianej działalności sportowej, obejmująca w szczególności trening grupowy, trening indywidualny, szkolenia oraz konsultacje, a także usługi z zakresu rehabilitacji, usługi masarzu, usługi fizjoterapii i inne.

13. Usługa Zakończona – Usługa Najmu Sprzętu lub Usługa Sportowa, wykonana pomiędzy Usługobiorcami, która nie została anulowana ani odnośnie której Usługobiorca nie zgłosił reklamacji.

14. Warunki – Regulamin oraz Polityka Prywatności.

15. Wynagrodzenie – wartość pieniężna przysługująca Oferującemu od Korzystającego za Usługę Zakończoną lub za uzyskana po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub za rozwiązanie umowy przez Korzystającego zgodnie z §8.

16. Zawarcie Umowy Automatycznie – umowa o Usługę Najmu Sprzętu lub Usługę Sportową zawierana w momencie złożenia oświadczenia woli przez Korzystającego o skorzystaniu z oferty, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

17. Zawarcie Umowy Za Potwierdzeniem – umowa o Usługę Najmu Sprzętu lub Usługę Sportową zawierana w momencie złożenia oświadczenia woli przez Oferującego w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy, po złożeniu poświadczenia woli przez Korzystającego o skorzystaniu z oferty, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Operatora, związane ze świadczeniem Usługi Operatora drogą elektroniczną;
b) prawa i obowiązki Usługobiorców, związane ze wzajemnym świadczeniem Usług Najmu Sprzętu lub Usług Sportowych; oraz
c) zasady określające odpowiedzialność Operatora z tytułu świadczenia Usługi Operatora drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi Operatora drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami.

3. Korzystający z Serwisu Allsporter.com zobowiązani są do przestrzegania Warunków.

§3

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Operatora (rejestracja i założenie konta)

1. Umowa o świadczenie Usługi Operatora zostaje zawarta z chwilą utworzenia przez Operatora Konta Usługobiorcy w Serwisie Allsporter.com.

2. Umowa o świadczenie Usługi Operatora zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. W ramach jednego Konta Usługobiorcy, Usługobiorca może posiadać jednocześnie Profil Korzystającego, Profil Oferującego Usługę Najmu Sprzętu oraz Profil Oferującego Usługę Sportową.

4. W celu utworzenia Konta Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami oraz wypełnić i wysłać za pośrednictwem funkcjonalności w Serwisie Allsporter.com formularz, w którym należy podać:

a) wybrany profil Usługobiorcy;
b) unikalną Nazwę Usługobiorcy;
c) unikalne hasło Usługobiorcy;
d) imię;
e) nazwisko;
f) adres email;
g) kraj;
h) numer telefonu; oraz
i) prefix.

5. Do jednego Konta Usługobiorcy, można wybrać więcej niż jeden profil.

6. Usługobiorcy, którzy wybiorą Profil Oferującego Usługi Najmu Sprzętu lub Profil Oferującego Usługi Sportowe, w celu możliwości wystawiania ogłoszeń, a tym samym świadczenia Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej za pośrednictwem Serwisu Allsporter.com, wypełnią za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com formularz, w którym należy podać co najmniej jedno spośród:

a) numeru rachunku bankowego; lub
b) danych identyfikacyjne konta PayPal.

7. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno Konto Usługobiorcy.

8. Założenie Konta Usługobiorcy oraz korzystanie z usług Serwisu Allsporter.com, dostępne jest wyłączenie dla osób, które ukończyły 16 lat.

9. Usługobiorca wysyłając formularz oświadcza, że:

a) zapoznał się z Warunkami, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać;
b) ukończył 16 lat;
c) podawane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
d) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Operatora drogą elektroniczną;
e) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Usługi Operatora; oraz

10. Na podstawie otrzymanego, prawidłowo wypełnionego formularza Operator utworzy Konto Usługobiorcy, nadając mu jednocześnie unikalną Nazwę Usługobiorcy.

11. Zakładane Konto Usługobiorcy powiązane jest z adresem e-mail oraz numerem telefonu podanym przez Usługobiorcę. Adres e-mail oraz numer telefonu stanowią formę identyfikacji Usługobiorcy oraz formę komunikacji pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą.

12. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu, zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tych informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

13. Operator odmawia utworzenia Konta Usługobiorcy, jeżeli podane dane są już używane w ramach Serwisu Allsporter.com lub jeżeli poweźmie wątpliwość, co do zamiarów Usługobiorcy lub jeżeli podane w nim dane są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, lub jeżeli narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Operatora.

14. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu oraz unikalnego hasła dostępu.

15. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§4

Warunki techniczne świadczenia Usług Operatora

1. Operator świadczy usługę za pośrednictwem sieci WWW z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej służącej do przesyłania danych.

2. Usługobiorca aby w pełni korzystać z platformy powinien mieć ciągły dostęp do sieci, wykupiony transfer danych oraz posiadać sprawne urządzenie zdolne przetwarzać te dane.

§5

Zakres Usługi Operatora

1. Zakres usług oferowanych przez Operatora w ramach Usługi Operatora obejmuje platformę do udostępniania ogłoszeń oraz pośredniczenie przy zawieraniu i rozliczaniu umów dotyczących:

a) Usług Najmu Sprzętu; oraz
b) Usług Sportowych.

2. Oferujący mogą udostępniać w Serwisie Allsporter.com ogłoszenia dotyczące Usług Najmu Sprzętu lub Usług Sportowych.

3. Korzystający mogą korzystać z ogłoszeń zamieszczonych przez Oferujących w Serwisie Allsporter.com.

4. Oferty zamieszczone przez Oferujących w Serwisie Allsporter.com powinny zawierać:

a) informację wskazującą na to, czy oferta dotyczy Usługi Najmu Sprzętu czy Usługi Sportowej;
b) informacje na temat Oferującego;
c) opis Usługi (wykonany w sposób nieprowadzający w błąd, z należytą starannością, jak najdokładniej określający Usługę);
d) wysokość Wynagrodzenia za Usługę (ogłoszenie powinno zawierać całą wartość Wynagrodzenia związaną z Usługą Najmu Sprzętu lub Usługą Sportową – Oferujący nie powinien naliczać dodatkowych opłat);
e) wskazanie miejsca, w którym ma być wykonywana usługa, lub w którym ma rozpocząć się wykonywanie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej:
e.i. ze wskazaniem dokładnego adresu; lub/oraz
e.ii. ze wskazaniem miejsca na mapie dostępnej w ramach funkcjonalności Serwisu Allsporter.com;
f) wskazanie czasu wykonywania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej:
f.i. ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia; oraz
f.ii. ze wskazaniem daty i godziny planowanego zakończenia;
g) pozostałe informacje w szczególności:
g.i. czy Oferujący będzie wymagał informacji o danych osobowych Korzystającego (np. udostępnienia dokumentu tożsamości lub innych danych);
g.ii. czy wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień, odbytych kursów lub szkoleń w celu skorzystania z Usługi;
g.iii. czy Oferujący będzie wymagał zawarcia dodatkowych zabezpieczeń, a jeżeli tak, to jakie to będą zabezpieczenia – Oferujący nie powinien żądać żadnych dodatkowych zabezpieczeń nieopisanych w ofercie; oraz
g.iv. wszelkich innych informacji, które mogą mieć wpływ na decyzję Korzystającego, odnośnie wyboru oferty Oferującego;
h) informację czy:
h.i. Zawarcie Umowy jest Automatyczne; lub
h.ii. Zawarcie Umowy następuje Za Potwierdzeniem.

5. Korzystanie z Usług Operatora, nie jest w żaden sposób ograniczone co do terytorium kraju.

§6

Rezerwacja i Zawarcie pomiędzy Usługobiorcami umowy dotyczącej Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej

1. Korzystający zawiera z Oferującym umowę o Usługę Najmu Sprzętu lub Usługę Sportową, jeżeli Serwis Allsporter.com na to pozwala oraz wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

2. Usługa Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej pomiędzy Usługobiorcami zostaje zawarta:

a) w przypadku Zawarcia Umowy Automatycznie – w momencie złożenia oświadczenia woli przez Korzystającego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com w przedmiocie wyboru oferty; albo
b) w przypadku Zawarcia Umowy Za Potwierdzeniem – w momencie złożenia oświadczenia woli przez Oferującego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com, w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy, po złożeniu oświadczenia woli przez Korzystającego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com, w przedmiocie wyboru oferty.

3. Za Usługę Zakończoną, Oferującemu przysługuje od Korzystającego Wynagrodzenie w kwocie wskazanej w ofercie przez Oferującego. Oferujący nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, niż wymienione w ofercie.

4. Po zawarciu umowy Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej pomiędzy Usługobiorcami, Korzystający wpłaca na rachunek bankowy Operatora wartość Wynagrodzenia dla Oferującego. Operator przyjmuje Wynagrodzenie w imieniu i na rzecz Oferującego.

5. Po wykonaniu umowy, Operator wypłaca Oferującemu Wynagrodzenie za Usługę Zakończoną niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od stwierdzenia Zakończenia Usługi.

6. Wynagrodzenia transgraniczne w strefie UE będą przekazywane w systemie SEPA w opcji SHA.

7. Wynagrodzenia transgraniczne będą przekazywane w systemie globalnym będą wykonywane w opcji SHA.

8. Wynagrodzenia transgraniczne będą przekazywane w systemie globalnym będą wykonywane za pośrednictwem operatora PAYPAL.

9. Wynagrodzenia mogą być realizowane wyłącznie drogą elektroniczną.

10. Wynagrodzenia mogą być realizowane wedle wyboru Korzystającego bądź za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Oferującego, bądź przez zasilenie konta PayPal. Wybór pomiędzy sposobami dokonywania płatności może zostać zawężony do wyłącznie jednego sposobu, w zależności od lokalizacji Usługobiorców, miejsca wykonania usługi oraz preferencji Oferującego.

§7

Wykonanie Umowy

1. Operator nie jest odpowiedzialny za wykonanie bądź niewykonanie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej.

2. Usługa Najmu Sprzętu lub Usługa Sportowa, zostaje uznana za Usługę Zakończoną, jeżeli:

a) Usługobiorcy potwierdzą fakt wykonania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com niezwłocznie po zakończeniu Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej; lub
b) żaden z Usługobiorców nie rozpocznie postępowania reklamacyjnego w czasie wskazanym w § 13 Regulaminu.

§8

Rozwiązanie Umowy pomiędzy Usługobiorcami

1. Korzystający uprawniony jest do rozwiązania umowy Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej zawartej z Oferującym.

2. W przypadku rozwiązania przez Korzystającego Umowy Zawartej Automatycznie:

a) w ciągu 1 godziny od momentu zawarcia umowy – Korzystający otrzyma zwrot 100% wpłaconego Wynagrodzenia;
b) na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej – Korzystający otrzyma zwrot 95% wpłaconego Wynagrodzenia;
c) na mniej niż na 24 godziny, ale na więcej niż 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej – Korzystający otrzyma zwrot 20% wartości wpłaconego Wynagrodzenia; oraz
d) na mniej niż na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Usługi Najmu Sprzętu lub Usług Sportowej – Korzystający nie otrzyma zwrotu wartości wpłaconego Wynagrodzenia.

3. Rozwiązanie przez Korzystającego Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej Zawartej Za Potwierdzeniem:

a) w przypadku anulowania rezerwacji/rozwiązania potwierdzonej umowy w ciągu 1 godziny od momentu rezerwacji – Korzystający otrzyma zwrot 100% wartości wpłaconego Wynagrodzenia;
b) w przypadku gdy Oferujący nie dokona potwierdzenia rezerwacji na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem usługi – Korzystający otrzyma zwrot 100% wartości wpłaconego Wynagrodzenia;
c) w przypadku gdy Oferujący dokona potwierdzenia rezerwacji, a Korzystający rozwiąże umowę na więcej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem usługi – Korzystający otrzyma zwrot 95% wartości wpłaconego Wynagrodzenia;
d) w przypadku gdy Oferujący dokona potwierdzenia rezerwacji, a Korzystający rozwiąże umowę na mniej niż 24 godziny, ale na więcej niż 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem usługi – Korzystający otrzyma zwrot 20% wartości wpłaconego Wynagrodzenia;
e) w przypadku, gdy Oferujący dokona potwierdzenia rezerwacji, a Korzystający rozwiąże umowę na mniej niż na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem wykonywania usługi– Korzystający nie otrzyma zwrotu wartości wpłaconego Wynagrodzenia.

4. W przypadku skorzystania przez Korzystającego z możliwości rozwiązania Umowy w sposób określony w punkcie 2b oraz 3c, Operator pobiera prowizję w wysokości 50% wartości Wynagrodzenia otrzymanego przez Oferującego.

§9

Niewykonanie Umowy pomiędzy Usługobiorcami

1. Za niewykonanie Umowy Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej z winy Oferującego, w szczególności za rozwiązanie zawartej umowy, niestawienie się w miejscu wykonania usługi, lub stawienie się w stanie uniemożliwiającym wykonanie usługi przez Oferującego – Oferujący zostanie obciążony karą finansową w wysokości 30% wartości prognozowanej wartości Wynagrodzenia. Kara będzie pobierana automatycznie z przyszłych Wynagrodzeń Oferującego w Serwisie Allsporter.com.

2. Za niewykonanie Umowy Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej z winy Korzystającego, w szczególności za niestawienie się w miejscu wykonania usługi, lub stawienie się w stanie uniemożliwiającym świadczenie mu usługi przez Oferującego – Korzystający nie otrzymuje zwrotu wartości wpłaconego Wynagrodzenia.

§10

Prowizja i koszty

1. Całkowita wysokość prowizji ( wraz z kosztami transakcji ) pobierana przez Operatora wynosi 13% ( Oferujący po wykonaniu usługi, zgodnie z warunkami regulaminu oraz zgodnej ze szczegółami ogłoszenia otrzymuje 87% wartości wykonanej usługi).

2. Koszty transakcyjne ponoszone są przez usługobiorców (Oferującego)

3. Operator za Usługę Operatora pobiera Prowizję od Wynagrodzenia pomniejszonego o wartość kosztów transakcyjnych

4. Operator pobiera Prowizję ze środków przekazanych mu przez Korzystającego w imieniu i na rzecz Oferującego.

5. Operator może zaoferować Usługobiorcom indywidualny poziom prowizji.

§11

Rozliczenia Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej

1. Wszelkie publicznoprawne świadczenia (w szczególności podatkowe) związane z wykonywaniem Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej, na podstawie umów zawartych przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Allsporter.com, spoczywają na Usługobiorcach.

2. Operator na żądanie Usługobiorcy wystawi fakturę VAT za Usługę Operatora.

3. Operator może żądać od Usługobiorcy podania dodatkowych danych w związku z wystawieniem faktury VAT za Usługę Operatora.

4. W przypadku, gdy Operator poweźmie informację, że Oferujący wskazał błędne dane, o których mowa w § 3 punkt 4, 6, 9 lub § 11 punkt 3, wskutek czego Operator nie będzie mógł przekazać Oferującemu Wynagrodzenia, podejmie próbę skontaktowania się z Oferującym w celu ustalenia właściwych danych.

5. W razie braku możliwości skontaktowania z Oferującym, Operator dokona kolejnej próby skontaktowania się z Oferującym, nie wcześniej niż po 10 dniach od pierwszej próby.

6. Po drugiej nieudanej próbie skontaktowania się z Oferującym, Operator pobierze Prowizję i zwróci wartość Wynagrodzenia pomniejszoną o prowizję Korzystającemu.

7. Oferującemu, który zgłosi się do Operatora z żądaniem o przekazania wartości Wynagrodzenia po procedurze opisanej w powyższych punktach, nie przysługuje roszczenie o Wynagrodzenie.

§12

Zapobieganie oszustwom płatniczym

W razie powzięcia informacji, że przekazywane środki pieniężne mogą stanowić próbę oszustwa płatniczego, Operator jest uprawniony do wstrzyma wypłat środków i powiadomienia odpowiednich służb.

§13

Ocena Usługi

1. Usługobiorca jest każdorazowo proszony o dokonanie anonimowej oceny drugiego Usługobiorcy.

2. Ocena określana jest w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą.

3. Usługobiorca ma także możliwość dodania pisemnej opinii na temat innego Usługobiorcy oraz świadczonej/otrzymanej Usługi.

4. Opinia zostaje opublikowana w Serwisie Allsporter.com wraz ze wskazaniem Nazwy opiniującego Usługobiorcy.

§14

Postępowanie reklamacyjne

1. Korzystający ma prawo do reklamacji Usług oraz do nieskorzystania z usług po zawarciu umowy, tylko w uzasadnionych przypadkach.

2. W szczególności Korzystający ma prawo do reklamacji z Usługi Sportowej, jeżeli:

a) Oferujący okazał się niezdolny do wykonywania Usługi Sportowej; oraz
b) Oferujący opisał w ofercie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej fakty, które okazały się nieprawdziwe.

3. W szczególności Korzystający ma prawo do reklamacji Usługi Najmu Sprzętu, jeżeli:

a) Oferujący okazał się niezdolny do wykonania Usługi Najmu Sprzętu; oraz
b) sprzęt sportowy okazał się niezgodny z opisem zamieszczonym w Ofercie przez Oferującego.

4. Zareklamowanie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej odbywa się na podstawie formularza wypełnianego za pomocą funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

5. Formularz zawiera:

a) oznaczenie Usługobiorcy;
b) oznaczenie Usługi (konkretnego ogłoszenia);
c) wskazanie podstaw reklamacji (z pośród listy udostępnionej w formularzu, lub podanie innej podstawy); oraz
d) wskazanie dowodów.

6. Formularz niezawierający powyższych danych, lub wypełniony nieprawidłowo nie stanowi zgłoszenia reklamacji.

7. Czas przysługujący Korzystającemu na zareklamowanie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej wynosi:

a) 6 godzin od momentu wskazanej w ogłoszeniu godziny rozpoczęcia Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej – w przypadku nieskorzystania z Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej; oraz
b) 6 godzin od momentu wskazanej w ogłoszeniu deklarowanej godziny zakończenia Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej – w pozostałych przypadkach;

8. Ciężar udowodnienia faktu stanowiącego podstawę do złożenia reklamacji spoczywa na Usługobiorcy, który z zgłasza reklamację.

9. Operator rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia. Na czas trwania postępowania dotyczącego reklamacji Operator wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia.

10. Rozstrzygnięcie Operatora ma charakter uznaniowy i jest ostateczne

11. Rozpoznanie deklaracji przez Operatora następuje na podstawie posiadanego materiału dowodowego. Operator jest uprawniony do pozyskiwania materiału dowodowego, w tym w szczególności kontaktu z Usługobiorcami, w celu ustalenia okoliczności.

§15

Reguły dotyczące treści zamieszczanych w Serwisie Allsporter.com

1. Usługobiorca korzystając z Usług, w szczególności zamieszczając treść opisu Usługobiorcy, treść opisu usługi lub treść opinii, zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste;

b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
d) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Allsporter.com oraz od korzystania z niej w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców; oraz
e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Operatora.

2. W szczególności Usługobiorca nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania wśród treści Serwisu Allsporeter.com zewnętrznych linków/odesłań do stron internetowych innych niż te, które można udostępniać za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com;
b) zamieszczania wśród treści Serwisu Allsporter.com danych kontaktowych (w szczególności numeru telefonu) innych niż dostępne za pośrednictwem Serwisu Allsporter.com; oraz
c) zamieszczania reklam.

3. Operator uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczanych przez Usługobiorcę w Serwisie Allsporter.com, bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do zmiany treści.

§16

Zakres odpowiedzialności Operatora w zakresie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzętu sportowego będącego przedmiotem Usługi Najmu Sprzętu, zawartej za pośrednictwem funkcji Serwisu Allsporter.com.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług sportowych będących przedmiotem Usługi Sportowej, zawartej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Allsporter.com.

4. Operator nie zapewnia ubezpieczenia od uszczerbków poniesionych na zdrowiu w trakcie treningu lub innych usług będących przedmiotem Usługi Sportowej. Operator zaleca Użytkownikom ubezpieczenie zdrowia na czas trwania treningu. Operator zaleca także Użytkownikom kontakt z lekarzem w celu zdiagnozowania i eliminacji ewentualnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w treningu.

5. Operator nie zapewnia ubezpieczenia sprzętu sportowego będącego przedmiotem Usługi Najmu Sprzętu. Operator zaleca Oferującym ubezpieczenie sprzętu stanowiącego przedmiot Najmu Sprzętu Sportowego.

§17

Ochrona danych osobowych

Operator zapewnia ochronę powierzonych danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

§18

Rozwiązanie Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Operatorem

1. Umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Operatorem może być rozwiązana przez Usługobiorcę lub Operatora.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Operatora w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez zgłoszenie do Operatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

3. Operator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Operatora i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Usługobiorcę Warunków, w szczególności przez umieszczanie przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz Warunkami;
b) powzięcia przez Operatora uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że zamieszczone przez Usługobiorcę treści są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Operatora;
c) wykorzystywania przez Usługobiorcę usługi o świadczenie Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej w sposób niezgodny ze jej przeznaczeniem;
d) usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu, które były użyte do założenia Konta Usługobiorcy; oraz
e) otrzymywania przez Operatora co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiających dalsze świadczenie Usług.

4. Umowa o świadczenie Usług Operatora ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Usługobiorcy.

5. Operator przekaże Usługobiorcy informację o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Operatora, niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od usunięcia Konta Usługobiorcy.

6. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi Operatora na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny przez tę samą osobę fizyczną, po usunięciu Konta Usługobiorcy, z powodu naruszenia Regulaminu.

§19

Kary za nieprzestrzeganie Regulaminu

1. W wypadku naruszenia Warunków, Operator jest upoważniony do:

a) pobierania kar finansowych opisanych w Warunkach;
b) tymczasowego zablokowania konta Usługobiorcy; oraz
c) usunięcia Konta Usługobiorcy.

2. W szczególności Operator jest upoważniony do zastosowania kar wymienionych powyżej, w przypadku:

a) zamieszczenia treści niezgodnych z Warunkami; b) dokonanie lub próbę dokonania oszustwa operatora lub innego Uslugobiorcy;
c) niestawienia się w miejscu wykonania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej;
d) podania wysokości Wynagrodzenia niezgodnego z rzeczywistością lub za żądanie uiszczenia dodatkowych opłat, nieopisanych w ogłoszeniu; oraz
e) wystawiania treści ogłoszeń niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Zastosowanie powyższych kar nie wyłącza dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§20

Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu.

2. Operator zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Operatora, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu Allsporter.com na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem Allsporter.com, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Operatora.

3. Operator będzie każdorazowo informował Usługobiorców o wszelkich zmianach Warunków, na co najmniej siedem dni przed wprowadzeniem zmian, za pośrednictwem adresów e-mail oraz widocznymi komunikatami w Serwisie Allsporter.com.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą, będą rozstrzygane polubownie ewentualnie przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.