POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator w celu ochrony prywatności Usługobiorców z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Operator zabezpiecza dane Usługobiorców przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Operator.

3. Zbiór danych osobowych zostanie zgłoszony do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub jego odpowiedników, właściwych dla krajów, w których Operator świadczy usługi).

4. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem i Usługobiorcą.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców wyrażona przed zawarciem umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługobiorców koniecznych do realizacji Usług.

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Dane podawane przez Usługobiorców są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Usługi Operatora.

8. Wszelkie pozostałe informacje, niebędące danymi osobowymi Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Operatora do promocji Serwisu Allsporter.com. Dane niebędące danymi osobowymi to w szczególności:

a) wizerunek Usługobiorców umieszczany przez Usługobiorców na zdjęciach i filmach udostępnianych w Serwisie Allsporter.com
b) treść ogłoszeń Usługobiorców; oraz
c) oceny i opinie Usługobiorców.

9. Operator jest uprawniony do wykorzystywania danych niebędących danymi osobowymi Usługobiorców w sposób nieograniczony, w szczególności do ich wykorzystania oraz rozpowszechniania dla potrzeb reklamy i promocji Serwisu Allsporter.com, w tym wykorzystania w reklamach, notkach prasowych, folderach oraz na stronach internetowych.

10. Za wykorzystywanie przez Operatora danych niebędących danymi osobowymi Usługobiorców, Usługobiorcom nie przysługuje wynagrodzenie.

11. Usługobiorcy nie zamieszczają w Serwisie Allsporter.com materiałów mogących naruszać prawa osób trzecich.

12. Dane Usługobiorców będą udostępniane innym Usługobiorcom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji wykonania Usługi Najmu Sprzętu lub Usługi Sportowej.

13. Operator zapewnia Usługobiorcy prawo do kontroli przetwarzania danych dotyczących Usługobiorcy.

14. Operator zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a) udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną; oraz

b) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli Operator zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.

15. Operator może wykorzystywać adresy IP Usługobiorców, zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

16. Operator używa systemów targetowania reklam firm trzecich (partnerzy marketingowi) w tym Facebook, Google, celem optymalizacji jakości reklam wyświetlanych Usługobiorcom. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazując na zainteresowaniach Usługobiorców. Dane przekazywane są w sposób zanonimizowany.

17. Operator stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Usługobiorców, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców z Serwisu Allsporter.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Ciasteczek nie uniemożliwia korzystanie z Usług, może jednak spowodować pewne utrudnienia.